Toggle Admin

CHỈ TIÊU AN TOÀN

chỉ tiêu an toàn ventock 1
chỉ tiêu an toàn ventock 2
chỉ tiêu an toàn ventock 3

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

Giới hạn về vi sinh vật

Giới hạn về kim loại nặng

Tính hiệu quả của Ventock trong điều trị suy giãn tĩnh mạch

triệu chứng thuyên giảm sau khi dùng ventock
hiệu quả trong điều trị suy giãn tĩnh mạch sau khi dùng ventock

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG